Sdružení akcionářů ČEZ, a.s.
Na aktuální téma
Privatizace Severočeských dolů
Postoj SA ČEZ k privatzaci SD
Kontakt
 

Název:
„Sdružení akcionářů ČEZ, a.s.“
dále jen „SAČEZ“

Sídlo:
Sídlem SAČEZ je Brno, Ječná 1321/29a, PSČ: 621 00.

Čl. 1
Cíle SAČEZ
Cílem nevýdělečné činnosti SAČEZ je zabránit případnému poškozování zájmů akcionářů obchodní společnosti ČEZ,a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČO : 45274649. Proti případnému poškozování akcionářů bude SAČEZ aktivně vystupovat zejména mezi právní veřejností, v mediální sféře a v politických kruzích za přísného respektování právních předpisů ČR, zejména ustanovení Obchodního zákoníku o výkonu akcionářských práv, etických a mravních norem.
Konkrétně se SAČEZ zaměří ve své činnosti především na:

- sledování vývoje právních norem, které regulují dění na českém kapitálovém trhu a přímo jej ovlivňují,
- monitoring zpráv, které přináší informace o společnosti ČEZ,a.s.,
- monitoring vydaných doporučení k nákupu/prodeji akcií ČEZ, a.s. od makléřských firem,
- upozornění Komise pro cenné papíry v případě zveřejnění nepravdivé kurzotvorné informace,
- monitoring obchodování s akciemi společnosti ČEZ, a.s. na domácím kapitálovém trhu,
- upozornění Komise pro cenné papíry na podezřelé transakce s akciemi společnosti ČEZ, a.s. na domácím kapitálovém trhu,
- akcionářská kontrola činnosti představenstva a výkonného managementu společnosti ČEZ, a.s.
- poskytování informací jednotlivým členům SAČEZ.Čl. 2
Orgány SAČEZ
Schůze členů SAČEZ
1. Nejvyšším orgánem Sdružení je Schůze členů SAČEZ (dále jen „Schůze členů“), která se schází alespoň jednou za rok.
2. Schůze členů na návrh Výkonného výboru schvaluje hlavní směry činnosti SAČEZ, zprávu Výkonného výboru o činnosti a hospodaření s příspěvky členů, volí členy Výkonného výboru a rozhoduje o ukončení činnosti SAČEZ . Schůze členů rozhoduje o změně stanov.
3. Počet hlasů člena sdružení na schůzi je dán nominální hodnotou akcií, jichž je člen majitelem. Schůze členů je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň tři majitelé akcií. Rozhodným dnem pro účast na schůzi členů je den, který o sedm kalendářních dnů předchází den, ve kterém se schůze členů koná. Vlastnictví akcií prokazuje člen sdružení výpisem ze SCP a to k závěru rozhodného dne. V případě tzv. REPO-pozice nebo tzv. custody-pozice u obchodníka s cennými papíry (dále jen OCP) své vlastnictví akcií člen sdružení prokazuje písemným potvrzením OCP o klientské REPO-pozici nebo custody-pozici a to k závěru rozhodného dne. Potvrzení OCP musí vykazovat všechny náležitosti dle platných zákonných norem, podpis oprávněné osoby OCP musí být notářsky ověřen.
O všech otázkách rozhoduje Schůze Členů většinou přítomných hlasů. K dobrovolnému rozpuštění SAČEZ je zapotřebí dvou třetin přítomných hlasů.
4. Schůze členů volí zapisovatele, který z jednání Schůze členů pořídí zápis. Zápis podepíše předseda Výkonného výboru. Schůzi členů řídí předseda Výkonného výboru nebo jím pověřený člen.
5. Schůzi členů svolává s dostatečným předstihem předseda Výkonného výboru oznámením v alespoň jednom celostátním deníku. Oznámení obsahuje i program Schůze členů.

Výkonný výbor
6. Výkonným orgánem SAČEZ je Výkonný výbor.
7. Výkonný výbor je pětičlenný a je volen na Schůzi členů. Funkční období je tříleté.
8. Výkonný výbor mezi Schůzemi členů reprezentuje zájmy SAČEZ a vyvíjí aktivity v rámci činnosti schválené Schůzí členů.
9. Výkonný výbor volí svého předsedu, který řídí činnost Výkonného výboru.


Čl.3
Jednání za Sdružení
Za SAČEZ jedná předseda Výkonného výboru, nebo k tomuto jednání pověřuje dalšího člena Výkonného výboru. Stanoviska SAČEZ k různým otázkám týkajících se cílů SAČEZ je oprávněn vůči veřejnosti tlumočit každý člen Výkonného výboru.


Čl.4
Členství v SAČEZ, práva a povinnosti člena
1. Členem SAČEZ (dále jen Člen) se může stát každý majitel kmenových akcí obchodní společnosti ČEZ,a.s.. Členem může být i právnická osoba.
2. Evidenci Členů vede předseda Výkonného výboru.
3. Člen může ze SAČEZ kdykoliv svobodně vystoupit. Tuto skutečnost pouze písemně oznámí předsedovi Výkonného výboru.
4. Člen má právo na informace o aktuální činnosti Výkonného výboru.
5. Člen má právo se účastnit Schůze. Hlasovat na ní. Navrhovat členy Výkonného výboru. Podávat vlastní návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat. Navrhovat úpravy usnesení navržené jinými Členy. Podávat žádosti o vysvětlení.
6.Člen musí souhlasit se stanovami SAČEZ.
7. Člen je povinen informovat Výkonný výbor o všech jemu známých okolnostech, jejichž znalost by mohla přispět k realizaci cílů SAČEZ.
8. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ve věcech, jejichž obecná známost by mohla poškodit snahu k realizaci cílů SAČEZ.


Čl. 5
Hospodaření SAČEZ
1. SAČEZ je nevýdělečným subjektem, který hospodaří výlučně s příspěvky Členů. Vybrané příspěvky slouží zejména k úhradě poštovného, zaplacení inzerce, pronájmu místnosti ke konání Schůze členů. Výše příspěvku je dobrovolná.
2. Příspěvky eviduje předseda Výkonného výboru, který vede jednoduché účetnictví SAČEZ. Předseda Výkonného výboru odpovídá za řádné hospodaření SAČEZ.
3. V případě ukončení činnosti budou zbylé finanční prostředky SAČEZ poukázány na konto Nadace Olgy Havlové. Majetkové vypořádání provede předseda Výkonného výboru.


Čl.6
Přechodná ustanovení
Do ustavení orgánů SAČEZ jedná za Sdružení tříčlenný Přípravný výbor.


Přípravný výbor SAČEZ

Do ustavení orgánů SAČEZ jedná za sdružení tříčlenný Přípravný výbor ve složení:

ing. Libor Kotrla
r.č.: 690718/4889
Tomešova 955/1A
602 00 Brno

Martin Konvalina
r.č.: 710215/4708
Bratří Čapků 735/15
669 02 Znojmo

ing. Lee Louda
r.č.: 681230/6149
Lucemburská 24
130 00 Praha 3