Sdružení akcionářů ČEZ, a.s.
Na aktuální téma
Postoj SA ČEZ k privatzaci SD
Stanovy sdružení
Kontakt
 

 • druhá polovina roku 2002, odstartovaly snahy o přímý prodej majetkových podílů státu v SD
  a Sokolovské uhelné (SU)

Jedním ze zájemců o státní podíl v SD byla i skupina Appian Group ovládající Mosteckou uhelnou společnost, a.s. (MUS). Dle médií Appian Group nabídnul za příslušný podíl v SD 2,57 miliardy Kč.

Předmět prodeje: 55,38% Severočeských dolů, a.s. (4 983 167 ks akcií s nominálem 1 000 Kč)
Nabídka:             Appian Energy S.A.
Kupní cena:         2 570 000 000,- Kč, tj. 515,7 Kč/akcii


 • 4.2. 2003 Hospodářské noviny, rozhovor HN s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Rusnokem

HN: Nakolik úvahy o energetické politice ovlivní způsob privatizace ČEZ? Bude se podnik prodávat společně s doly?

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok (ČSSD): "Bezesporu platí, že tyto věci jsou velmi úzce propojené, protože jedno bez druhého nemá smysl. V tuto chvíli mohu říci s velkou jistotou, že bych v žádném případě nepodpořil lobbistické tendence privatizovat už teď hnědé uhlí. Až budeme mít i více jasno v tom, jak naložit s elektrárenskou společností, pak lze seriózně rozhodnout i o privatizaci uhlí. Já bych to viděl spíše buď současně, anebo dokonce nejdříve privatizovat ČEZ a potom uhlí."


 • březen 2003 ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok rezignoval na svou pozici ve vládě

17.3. 2003 byl jmenován nový ministr průmyslu a obchodu Milan Urban


 • květen/červen 2003 ministerstvo průmyslu a obchodu (mpo) zveřejnilo návrh státní energetické koncepce do roku 2030 v podobě šesti scénářů, mpo podporuje "zelený scénář".

Podle původního plánu by měla vláda po zapracování připomínek státní energetickou koncepci schválit do konce roku 2003 ! Ministerstvo průmyslu a obchodu při zveřejnění možných šesti scénářů státní energetické koncepce, potvrdilo podporu "zelenému scénáři", který je založen na vyšším významu domácích zdrojů paliv (zejména pokračování těžby hnědého uhlí)

V podkladovém materiálu pro přípravu energetické koncepce státu se v dlouhodobém výhledu tzv. "zeleného scénáře" říká: "Obnova hnědouhelných elektráren začne po roce 2010. Do roku 2020 bude obměna probíhat cestou retrofitů a výstavby moderních hnědouhelných bloků, kolem roku 2020 vzniká prostor rovněž pro uplatnění jiných zdrojů - nového jaderného bloku (600 MW) a dalších dvou kolem roku 2025. Jistota zvýšené životnosti zásob hnědého uhlí příznivě ovlivní výrobce elektřiny při strategii obnovy uhelných elektráren a moderní hnědouhelné bloky by se pravděpodobně konkurenčně prosazovaly i proti uvedeným jaderným blokům. Jaderná energie se stane na konci období nejvýznamnější technologií výroby elektřiny, odblokované zásoby hnědého uhlí druhým zdrojem v pořadí."


 • 31.7. 2003 schválila vláda ČR usnesení č. 770 , ve kterém schválila na návrh ministerstva průmyslu a obchodu prodej majetkových účastí státu v hnědouhelných společnostech SD a SU

Dle ministerstva průmyslu a obchodu měly být hlavními kritérii privatizace hnědouhelných společností zachování perspektivy těžby a zaměstnanosti v regionu.


 • 3.10. 2003 zveřejnil FNM ČR výzvu k vyjádření zájmu o získání akcií hnědouhelných společností. Součástí této výzvy byly rovněž tzv." předkvalifikační podmínky".

Usnesení vlády č. 770/03 určilo tři předkvalifikační podmínky:

a) Investor, resp. členové jeho statutárního orgánu, musí prokázat odbornou kvalifikaci a zkušenosti s provozováním: 1) výrobní kapacity pracující s kontinuální technologií těžby, která v posledních 5-ti letech dosahovala průměrně 2 mil. tun a prodejem surovin 2) sanačních a rekultivačních prácí

b) Investor nesmí v ČR jakkoli vlastnit nebo být kapitálově propojen, ovládat nebo být ovládán či sám být subjektem, jehož předmětem podnikání je těžba, výroba, tranzit nebo distribuce plynu nebo ropy v množství, které jsou z hlediska palivových zdrojů přímým substitutem českého hnědého uhlí

c) Investor nesmí být kapitálově propojen, ovládat nebo být ovládán či sám být subjektem, který jakkoli vlastní těžební, výrobní, tranzitní nebo distribuční společnosti, která jsou z hlediska palivových zdrojů přímým substitutem českého hnědého uhlí ve státech přímo sousedících s ČR

V důvodové zprávě ministerstva průmyslu a obchodu k privatizaci dolů se (dle HN 30.7. 2003) doslova uvádí: "Cílem navržených podmínek je omezit okruh zájemců na investory se znalostmi v oboru a omezit spekulativní nákupy, které by mohly vést k utlumení těchto společností se značnými ekonomickými a sociálními dopady".

Dále usnesení č.770/03 říká:

FNM ČR si vyhrazuje právo na zařazení či vyloučení jakéhokoli zájemce v rámci procesu předkládání a vyhodnocení vyjádření zájmu i dalších etap Výběrového řízení anebo na změnu postupu či časového plánu Výběrových řízení či ukončení Výběrových řízení a celého procesu prodeje dle svého uvážení.

Toto oznámení Výběrových řízení ani žádné jiné oznámení, výzva, prohlášení či jiné úkony FNM ČR v rámci Výběrových řízení na SD a SU nepředstavují veřejný návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií ani vyhlášení obchodní veřejné soutěže ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, ani návrh na uzavření smlouvy či přijetí návrhu smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.


 • 13.10. 2003 DR ČEZ jednala o podání nabídky na koupi SD a SU, bez jednoznačného výsledku • 15.10. 2003 DR ČEZ znovu jednala o podání nabídky na koupi SD a SU a nedoporučila podání nabídky • 15.10. 2003 uzávěrka předběžných nabídek na získání státních podílů v hnědouhelných společnostech • 15.10. 2003 představenstvo ČEZ podalo nabídku na získání akcií hnědouhelných společností • 15.10. 2003 ministr průmyslu a obchodu Milan Urban pro HN (HN 16.10.) :

Není dobré, aby se slučovala elektrická energie s hnědým uhlím, nejsem pro to, aby se čez věnoval jiným činnostem než své vlastní stabilní náplni. Hledáme strategického partnera v privátním sektoru, to je obsaženo ve slově privatizace."


 • 23.10. 2003 DR ČEZ odvolala z funkce předsedy představenstva ČEZ Jaroslava Míla, po té
  následovalo i jeho odvolání z funkce generálního ředitele

 • 10.11. 2003 Meziresortní komise schválila kritéria pro hodnocení nabídek na koupi státních podílů v hnědouhelných společnostech (SU a SD)

45% cena, 55% podnikatelský záměr

Poměr schválených kritérií příliš neodpovídá ministerstvem financí proklamované snaze v privatizaci dolů. HN 30.7. 2003 mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič: "Klademe důraz především na cenu, ministr Sobotka bude usilovat, aby toto kritérium bylo dominantní."


 • Složení meziresortní komise pro privatizaci hnědouhelných dolů, 9 členů:

2 * FNM (Kuhnl US-DEU, Juchelka), 2* ministerstvo průmyslu a obchodu (Srba, Cincibus), 2 * ministerstvo financí, 1 * ministerstvo pro místní rozvoj, 1 * ministerstvo životního prostředí, 1 * ministerstvo práce a sociálních věcí.

5 z 9 členů komise je z ministerstev ovládaných ČSSD, 1 člen z ministerstva ovládaného US-DEU + 1 poslanec US-DEU za FNM, 1 člen z ministerstva ovládaného KDU-ČSL, 1 člen - úředník FNM